Team Building & Staff retreat – Terapia ideale për miqësim me kolegët

November 19, 2023 || views

Natyra ka një ndikim të jashtëzakonshëm në motivimin tonë të përditshëm, sa më shumë kohë të kalojmë pranë natyrës, aq më pozitivë do të ndihemi. E ku ka më mirë nëse këtë kohë e kalojmë me kolegët, në një udhëtim të organizuar nga kompania, ku punonjësit shpenzojnë pjesën më të madhe të kohës me aktivitete në natyrë dhe ndërveprime mes njëri-tjetrit? Kjo do të ishte terapia më e mirë për vendosjen e marrëdhënieve të shkëlqyera me kolegët.

Të gjithë kemi nevojë për një pushim, për të rimarrë veten dhe rifilluar me motivimin e duhur. Prandaj Discover Albania ju ofron mundësinë, që nëpërmjet paketave të veçanta, të përshtatura enkas për “Staff retreat – Team Building – Udhëtime me Kolegët”, ju ofron ture të ideuara enkas,në mënyrë që të kaloni kohë fantastike me ekipin tuaj, në vendet më interesante e më të bukura të Shqipërisë dhe Kosovës. Valbona, Thethi, Lura, Razma, Llogorai, Dhërmiu, Bjeshkët e Namuna, Parku i Rugovës e shumë destinacione të kombinuara, do t`i jepnin kompanisë tuaj mundësine për të kaluar një pushim ndryshe, për t`u kthyer që andej me energji të shumëfishuara, buzeqeshje, socializim dhe motivim.

Ndjenja e vlerësimit prej kompanisë
Realizimi i staff retreat nga kompania do të rrise tek punonjësi ndjenjën e vlerësimit të kompanisë. Në momentin që kompania tejkalon detyrimet e saj, duke u kujdesur edhe për marredhëniet mes kolegëve, krijimin e një ambienti të këndshëm dhe veçanërisht që stafi të jetë i kënaqur jo vetëm nga ana e karrierës por edhe me kompaninë dhe me kolegët.

Staf i vlerësuar, zgjidhje konfliktesh
Në team building staffi ndjehet i vlerësuar dhe më i afërt me kolegët dhe me kompaninë. Këto aktivitete sjellin forcimin e kulturës së brendshme të kompanisë dhe mishërimin e vlerave të kompanisë tek punonjësit.Fryma dhe komunikimi i përçuar është forcimi i mëtejshëm i marrëdhënieve mes kolegëve dhe dëshmia e një përkushtimi të ndërsjelltë mes kompanisë dhe punonjësve.

Mundësia për të zgjidhur çështje të ndërlikuara, larg ambientit të zakonshëm të punës
Qenia mes kolegëve në një ambient më relaksues dhe me më pak tension, sesa në një ditë të zakonshme pune, çliron më tepër energji pozitive dhe ide të reja lidhur mes njëri-tjetrit dhe në raport me kompaninë.

Nëse doni të motivoni punonjësit tuaj, bëjini ata të kënaqen! Nëse mund të qeshim së bashku, mund të punojmë së bashku. Një ekip nuk është ekip vetëm sepse punonjë bashkë, por sepse besojnë, respektojnë dhe vlerësojnë njëri-tjetrin.
Po ti, je gati për një eksperiencë “team building”?

The ideal therapy for befriending colleagues

Nature has a tremendous influence on our daily motivation, the more time we spend near nature, the more positive we will feel. And where better than to spend this time with colleagues, on a trip organized by the company, where employees spend most of their time with outdoor activities and interactions with each other? This would be the best therapy for establishing excellent relationships with colleagues.
We all need a break, to recover and start again with the right motivation.

That’s why Discover Albania offers you the opportunity, through special packages, specially adapted for “Staff retreat – Team Building – Trips with Colleagues”, offers you specially designed tours, so that you can spend fantastic time with your team, in the most beautiful places. most interesting and beautiful of Albania and Kosovo. Valbona, Thethi, Lura, Razma, Llogorai, Dhërmiu, Bješkët e Namuna, Rugova Park and many combined destinations, would give your company the opportunity to spend a different vacation, to return from there with renewed energy. multiplied, smiles, socialization and motivation.

Feeling appreciated by the company
The realization of the staff retreat by the company will increase the employee’s feeling of appreciation of the company. At the moment the company exceeds its obligations, taking care of the relations between colleagues, creating a pleasant environment and especially that the staff is satisfied not only from the career side but also with the company and with colleagues.

The feeling of a common team towards the main goal of the company
In team building, the staff feels valued and closer to colleagues and the company. These activities lead to the strengthening of the company’s internal culture and the embodiment of the company’s values to the employees.

Fewer conflicts, or even more conflicts resolved
The spirit and communication conveyed is the further strengthening of the understanding between colleagues and the evidence of a mutual commitment between the company and the employees.

The opportunity to solve complex issues, away from the usual work environment
Being among colleagues in a more relaxed and less tense environment than in a normal working day, releases more positive energy and new ideas in relation to each other and in relation to the company.

If you want to motivate your employees, make them happy! If we can laugh together, we can work together. A team is not a team just because they work together, but because they trust, respect and value each other.
What about you, are you ready for a “team building” experience?