Dixhitalizmi dhe nevoja e përdorimit të tij në Turizëm

March 31, 2022 || views
Pedagoge Msc. Ledi Memisha
Msc. Grigorina Boce

Sa i dixhitalizuar është sektori i turizmit në ditët e sotme? Cfarë përfitimesh ka ky sektor në kushtet e përdorimit optimal të teknologjisë?

Pak histori mbi Trashëgiminë Natyrore dhe Kulturore në Shqipëri si baza e Turizmit dhe nevoja për ta njohur atë.

Shqipëria është anëtare e UNESCO-s (Organizata për Edukim, Shkencë dhe Kulturë e Kombeve të Bashkuara ) një prej agjencive të specializuara të OKB-ës, qe prej vitit1958. E ndodhur nën rregjimin komunist, nuk  u rregjistrua asnjë sit në këtë Listë deri në vitin 1992, vit, në të cilin për herë të parë Butrinti përfshihet si pjesë e Listës së Trashëgimisë Botërore  për vlerat e tij të papërsëritshme, Unikale si një qytet ku kanë bashkëjetuar qytetërime të ndryshme. Pas këtij viti Shqipëria do të ketë rregjistrime të tjera në Listën e Trashëgimisë Botërore dhe këto sigurisht do të kenë një rol të jashtëzakonshëm për ta njohur vendin në arenën ndërkombëtare pas daljes nga rregjimi komunist në aspektin pozitiv duke ndikuar keshtu edhe në rritjen e numrit të turistëve. Deri sot jane 7 site të rregjistruar nën logon “”Albania” në Listën e Trashëgimisë Botërore, dhe kjo nuk është pak kur flasim për një vend të vogël me sipërfaqe dhe popullsi si Shqipëria.

Probemi i vërtetë nis tani dhe lidhet me Menaxhimin dhe ruajtjen e ketyre siteve. A është e aftë Shqipëria të sigurojë ruajtjen dhe restaurimin e tyre në rast nevoje? Rasti i dhënies me PPP të Butrintit tregon se Institucionet shqiptare nuk kanë as vullnetin më të vogël, as stafin, as pajisjet e duhura për të siguruar një ndër detyimet kryesore të qenit shtet anëtar që lidhet me Mbrojtjen e tyre.

Pas viteve `90 Shqipëria, fatkeqësisht nuk ka asnjë sektor tjetër të zhvilluar për të ngritur ekonominë e vendit, as bujqësinë për shkak të emigracionit masiv të të rinjve dhe mungesës së pajisjeve të fundit teknologjike, të cilat do ta bënin më të lehtë rritjen e produktivitetit dhe përdorimit të produkteve jo vetëm për nevojat e tregut vendas por, edhe në eksport. Po kështu edhe me blegtorinë e cila vazhdon me pak përjashtime të zhvillohet për përdorime personale, as industrinë e rëndë apo të burimeve nëntokësore e cila është dhënë me koncesion dhe shteti ketu nuk përfiton asgjë. E gjithë ekonomia shqiptare dhe politikat e qeverisë janë mbështetur në këto vitet e fundit tek ndihma dhe zhvillimi i Turizmit. Po kështu edhe Punësimi.

Në Shqipëri, varfëria peshon veçanërisht shumë tek gratë dhe të rinjtë, çka i bën sektorët si Turizmi shumë të rëndësishëm për punësimin e tyre. Nese do te flasim per kualifikimin dhe trajnimin e ketij stafi kjo është një çështje tjetër për t’u diskutuar pasi shumica e tyre janë punonjës sezonalë dhe e bëjnë këtë punë të shtyrë nga nevojat ekonomike dhe jo nga ana profesionale.

Shqipëria është një destinacion turistik i ri. Falë natyrës mbresëlënëse, peisazhit të larmishëm dhe një shumëllojshmërie atraksionesh, Shqipëria ofron mundësi për lloje të ndryshme turizmi përfshi këtu atë kulturor dhe natyror, në kuadrin e turizmit rural, turizmit sportiv dhe aventuror, turizmit natyror, turizmit bregdetar, etj. Megjithatë, ofertat, paketat apo itineraret turistike ekzistuese shpesh kanë nevojë për mjaft përmirësim për t’u konsideruar si autentike apo si të bazuara në traditë dhe vlera specifike (sipas çdo destinacioni). Këto duhet të diversifikohen me qëllim menaxhimin e sfidave të sezonalitetit dhe tërheqjen e turistëve në periudha të ndryshme të vitit si dhe me qëllim mbajtjen e turistëve për periudha më të gjata në këto destinacione. Sa te gatshëm janë bizneset shqiptare që operojnë në fushën e turizmit për të aplikuar në sistemet e tyre teknologjinë e fundit të informacionit, per ta perballuar koston dhe sa i trajnuar eshte stafi qe punon në këtë sektor për ta perdorur atë?

Problemet:

Mungesa e një vizioni ne të ardhmen për Turizmin në Shqipëri dhe ndërgjegjësimi kolektiv mbi rëndësinë e tij për zhvillimin ekonomik dhe shoqëror vazhdon të jetë ende i dobët.

  • Janë të kufizuara të dhënat e sakta për të identifikuar dhe kuptuar tregun e Turizmit.
  • Bizneset e turizmit nuk janë fort eficiente në marketing dhe promovim dhe rrallë zgjedhin ofrues shërbimi biznesi profesionistë për këtë qëllim.
  • Të gjitha palët e interesuara kanë pranuar një hendek të dukshëm midis ofertës për programe trajnimi dhe edukimi në rajone dhe kërkesës për aftësi specifike që vjen nga sipërmarrjet e sektorit të Turizmit.
  • Çertifikimi dhe standardizimi i shërbimeve turistike do të bëhet përparësi për shkak të kërkesave në ligjin dhe në strategjinë e re. Megjithatë, ekziston pasiguri në lidhje me mënyrën se si bizneset, sidomos hotelet, do të përgjigjen dhe se si do të përshtaten. Ka nevojë për konsulentë të aftë që do ta ndihmojnë këtë tranzicion dhe të ndihmojnë hotelet dhe bizneset e tjera për të përmbushur kërkesat e klienteve.

Aftësitë në këtë fushë kryesisht mungojnë, jo vetëm në ngritjen e kanaleve fillestare të promovimit (të cilat mund të nënkontraktohen), por ç’është më e rëndësishme në mirëmbajtjen e tyre dhe përshtatjen e promovimit në mënyrë të vazhdueshme. Ndërgjegjësimi lidhur me vlerën e shërbimeve të tilla ka ardhur duke u rritur dhe shumë hotele kanë parë përfitimet e hyrjes në platforma rezervimesh online apo promovimit të biznesit të tyre nëpërmjet medias sociale. Nevoja aktuale që hotelet dhe bizneset e tjera të zhvillojnë praninë online ose të kenë mirëmbajtje më të mirë të kanalit të promovimit si pikë kyçe kontakti me turistët mund të trajtohet duke punuar me ofruesit e shërbimeve në këtë sektor.

Ky funksion është thelbësor, duke pasur parasysh nevojën kritike që Shqipëria ka për të matur ndikimet e Turizmit tek të ardhurat e bizneseve (sidomos SME-ve) dhe mirëqenien e komuniteteve, efektshmërinë e marketingut online, mbulimin mediatik, rritjen e industrisë kombëtare të Turizmit.

Dixhitalizmi dhe nevoja e përdorimit të tij në Turizëm.

Teknologjia e informacionit është një term i përdorur për të treguar përmirësimet më moderne në metodat dhe mekanizmat që përdoren për të mbledhur, përpunuar, analizuar, ruajtur, shpërndarë dhe përdorur informacione. Teknologjitë e informacionit flasin si teknologji të shekullit, të cilat mund të kenë një ndikim serioz në aktivitetet industriale, sektorin e shërbimeve, punësimin e popullatës dhe në jetën e njerëzimit në tërësi.

Dhjetë vjet më parë, teknologjia e informacionit dhe turizmi dukeshin si partnerë të papajtueshëm. Ndersa, sot këto dy koncepte janë aq të ndërlidhura ngushtë me njëra-tjetrën, saqë është shfaqur edhe një lloj i ri turizmi – “turizmi alternativ” ose “e-turizmi”.

Për më tepër, turizmi është një shërbim kompleks dhe i larmishëm, si nga pikëpamja e prodhuesit dhe e konsumatorit. Së dyti, është një shërbim i padukshëm, i rrjedhshëm dhe i integruar. Dhe, së fundmi, është një shërbim i pasur me informacion. Janë këto karakteristika të turizmit që e bëjnë atë një industri ideale për zbatimin e teknologjisë së informacionit. Struktura e industrisë së turizmit është shumë e ngjashme me strukturën e çdo sfere tjetër ekonomike të veprimtarisë. Ofruesit e turizmit veprojnë brenda një strukture të mirë-përcaktuar dhe të menaxhuar nga qeveria dhe organizatat tregtare, shoqatat tregtare (p.sh. hoteli, transporti ajror, agjentët e udhëtimit, etj.). Prodhuesit e shërbimeve të turizmit klasifikohen në kategori të mirëpërcaktuara të furnitorëve (linjat ajrore, hotelet, makinat me qira, shërbimi në një destinacion turistik), tregtarët me shumicë (operatorët turistikë) dhe firmat me pakicë (agjentët e udhëtimit). Konsumatorët (turistët) janë shkalla e fundit e të gjithë sistemit turistik.

Pedagoge Msc. Ledi Memisha

Informacioni lidh furnizues të ndryshëm në një tërësi të vetme brenda kornizës së një industrie të vetme të turizmit. Për më tepër, tipari më i rëndësishëm i turizmit është se marrëdhënia midis prodhuesve dhe furnitorëve nuk kryhet nga mallrat, por nga fluksi i informacionit.

Këto flukse informacioni nuk janë vetëm flukse specifike të të dhënave, por edhe shërbime dhe pagesa. Shërbime të tilla si akomodimi në hotel, vendet e aeroplanit nuk shfaqen fizikisht ose kontrollohen me rastin e shitjes në destinacion. Informacioni është udhëzuesi i vetëm për disponueshmërinë dhe cilësinë e produktit. Prandaj, mund të konkludohet se sigurimi i informacionit të besueshëm dhe shpejtësia e shpërndarjes së tij është po aq i rëndësishëm për mbijetesën e industrisë së turizmit, sa sigurimi aktual i shërbimeve të tij për konsumatorët.

Në përgjithësi, duke analizuar rolin dhe rëndësinë e teknologjive të informacionit për fazën aktuale të zhvillimit të shoqërisë, është e mundur të nxirren përfundime të bazuara mirë se ky rol është strategjikisht i rëndësishëm dhe rëndësia e këtyre teknologjive do të rritet me shpejtësi në të ardhmen e afërt. Janë këto teknologji ato që luajnë një rol vendimtar në fushën e zhvillimit teknologjik të shtetit sot. Edhe pse ky sherbim kushton rendesia dhe vlera qe do te marre ne te ardhmen do te jete primare.

 

Msc. Grigorina Boce

Së pari, teknologjitë e informacionit bëjnë të mundur aktivizimin dhe përdorimin efektiv të burimeve të informacionit të shoqërisë, të cilat sot janë faktori më i rëndësishëm strategjik në zhvillimin e saj. Përvoja tregon se aktivizimi / shpërndarja dhe përdorimi efektiv i burimeve të informacionit (njohuritë shkencore, zbulimet, shpikjet, teknologjitë, praktikat më të mira) lejojnë të fitohen kursime të konsiderueshme në llojet e tjera të burimeve: lëndë të para, energji, minerale, materiale dhe pajisje, burime njerëzore, kohë sociale

Së dyti, teknologjitë e informacionit bëjnë të mundur optimizimin dhe në shumë raste automatizimin e proceseve të informacionit, të cilat vitet e fundit kanë zënë një vend në rritje në jetën e shoqërisë njerëzore. Dihet mirë se zhvillimi i civilizimit zhvillohet në drejtim të të bërit shoqëri e informacionit, në të cilën objektet dhe rezultatet e punës së shumicës së popullsisë së punësuar nuk janë më vlera materiale, por kryesisht informacion dhe njohuri shkencore. Aktualisht, në shumicën e vendeve të zhvilluara, shumica e popullsisë së punësuar në aktivitetet e tyre është në një shkallë ose në një tjetër të lidhur me proceset e përgatitjes, ruajtjes, përpunimit dhe transmetimit të informacionit dhe për këtë arsye është e detyruar të përvetësojë dhe përdorë praktikisht teknologjitë e informacionit që korrespondojnë me këto procese.

Duhet thënë se teknologjitë e informacionit luajnë një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm në sigurimin e ndërveprimit të informacionit midis njerëzve, si dhe në sistemet e përgatitjes dhe shpërndarjes së informacionit masiv. Këto fonde asimilohen shpejt nga kultura e shoqërisë, pasi ato jo vetëm që krijojnë lehtësi të madhe, por heqin shumë probleme industriale, sociale dhe të përditshme të shkaktuara nga proceset e globalizimit dhe integrimit të komunitetit botëror, zgjerimit të lidhjeve ekonomike dhe kulturore vendase dhe ndërkombëtare, migrimit të popullsisë dhe gjithnjë e më dinamike të saj. duke lëvizur rreth planetit. Përveç mjeteve tashmë tradicionale të komunikimit (telefon, telegraf, radio dhe televizion), sistemet elektronike të telekomunikacionit, posta elektronike, transmetimi faksimile i informacionit dhe format e tjera të komunikimit po përdoren gjithnjë e më shumë.

Kohët e fundit, interneti është bërë tema qendrore e botimeve jo vetëm në shtypin kompjuterik, por edhe në masmedia, duke tërhequr vëmendjen e specialistëve të teknologjisë së informacionit, biznesmenëve, përdoruesve të zakonshëm dhe të gjithë botës së civilizuar.

 

Rrjeti kompjuterik në të gjithë botën po zhvillohet kaq shpejt sa çdo vit numri i pajtimtarëve të tij dhe vëllimi i burimeve të informacionit praktikisht dyfishohet. Padyshim, biznesi i turizmit nuk mbetet larg këtij bumi. Vetëm në vitin 1996, mijëra sektorë të pavarur të agjencive të udhëtimit, hotele, linja ajrore, dhjetëra sisteme për rezervimin e shërbimeve të udhëtimit u shfaqën në internet. Sipas ekspertëve, deri në 2003, turne dhe shërbime të ngjashme me vlerë rreth 200 miliardë dollarë do të shiten përmes internetit. Prandaj, agjencitë vështirë se duhet të injorojnë internetin në punën e tyre. Në kohën kur po shqyrtojmë, interneti nuk mund të konsiderohet si një konkurrencë në biznes, pasi që Rrjeti Botëror Wide ofron ndihmë të paçmuar të informacionit dhe shton tradicionalen kanal i ri implementimi i shërbimeve turistike – elektronike.

Tashmë, gjysma e të gjitha të ardhurave të gjeneruara përmes internetit vijnë nga industria e udhëtimit dhe turizmit. 62% e përdoruesve të internetit po kërkojnë tarifat dhe disponueshmërinë e hoteleve dhe linjave ajrore.

Cilat janë përfitimet e një rrjeti global? Së pari, mbulimi më i gjerë i audiencës. Ai lejon 35,000 klientë të vizitojnë TravelWeb, serveri më i njohur i turizmit, me mbi 17,000 hotele.

Së dyti, shpenzime relativisht të ulta dhe përpjekje për shitësit dhe blerësit. Kostoja e rezervimit në internet është mesatarisht 1.7 dollarë, ndërsa përmes GDS – 3.5 dollarë. Metoda tradicionale e faksit tërheq portofolin e blerësit për 10 dollarë. Lehtësia e tretë është qasja gjatë gjithë ditës në rrjet për përdoruesit privatë.

Këto avantazhe të internetit, si dhe aftësia për të azhurnuar informacionin në një kohë të caktuar, përdoren gjithashtu nga kompanitë e udhëtimit, për të cilat rrjeti hap mundësi të konsiderueshme për shitjen e produkteve të udhëtimit në modalitetin on-line dhe reklamimin e tyre, si dhe promovimin e shitjeve.